khai giảng

Tháng Chín 29, 2016 9:35 sáng
 DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CÔ NUÔI TẠI TRƯỜNG MN QUẢNG ĐÔNG
Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2016
TT Họ và tên Đơn vị hợp đồng
Ngày tháng năm sinh
Hộ khẩu thường trú Chức danh hợp đồng Trình độ Ngày tháng hợp đồng Ghi chú
Chuyên môn
Ngoại ngữ Tin học
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Nguyễn Thị Ngoc MN Q.Đông 29/9/1987 Q.Đông-Q.Trạch
Cô nuôi
TC nấu ăn 01/09/2011
2 Đinh Thị Thùy Dung MN Q.Đông 20/7/1992 Q.Đông-Q.Trạch Cô nuôi CĐ nấu ăn 01/09/2012
3 Ngyễn Thị Huyền MN Q.Đông 02/6/1987 Q.Đông-Q.Trạch Cô nuôi CĐ nấu ăn 01/09/2012
4 Phạm T.Thúy Hằng MN Q.Đông 7/6/1994 Q.Phú-Q.Trạch Cô nuôi TC SPMN B B 01/09/2014
5 Trương Thị Mai Hương MN Q.Đông 20/10/1994 Q.Phú-Q.Trạch Cô nuôi TC nấu ăn B 01/09/2014
6 Cao Thị Oanh MN Q.Đông 18/8/1983 Q.Đông-Q.Trạch Cô nuôi TC nấu ăn 01/09/2015
7 Nguyễn Thị Lan MN Q.Đông 01/11/1986 Q.Đông-Q.Trạch
Cô nuôi
TC nấu ăn B 05/09/2016